Kontrola jakości pasz – wymagania i metody

W dniach 6-7 listopada 2014 r. w Krajowym Laboratorium Pasz w Lublinie przeprowadzono szkolenie pt. „Kontrola jakości pasz – wymagania i metody”. Celem szkolenia było  przedstawienie pracownikom ZHW i przedstawicielom innych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań pasz w ramach urzędowej kontroli aktualnych wymagań w zakresie badań pasz, ich kontroli i pasz. Szkolenie połączone było z praktycznymi zajęciami w laboratorium (warsztaty laboratoryjne).

 W części szkoleniowej uwaga była skupiona na wdrażaniu dokumentu DAB-07 i dostosowaniu laboratoriów do wymagań w zakresie metod badań pasz zwłaszcza w obszarze regulowanym. Oceniano dostosowanie takich dokumentów systemu zarzadzania jakością w laboratorium jak zlecenia (umowy) na badania i sprawozdania z badań. Dyskutowano wymagania w zakresie oceny zgodności i interpretacji wyników badań pasz. W odniesieniu do wymagań PCA w DAB-07, określone zostały możliwości wykorzystania wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniu do oceny dopuszczalnych tolerancjach  składników pasz oraz substancji niepożądanych i szkodliwych zgodnie z rozp. Komisji (UE) nr 939/2010 – Dz. Urz. UE L 277/4 z 21.10.2010 r.) i rozp.  Komisji (WE) nr 152/2009 – Dz.U. UE L54/1 z 26.2.2009. Ponadto omówiono nowe podejście do oceny wyników badań biegłości i porównań międylaboratoryjnych oraz wyniki PT/ILC organizowane w roku 2014. Przedstawiono wstępną informację o planowanych badaniach monitoringowych w ramach urzędowej kontroli pasz w roku 2015 w odniesieniu do parametrów  jakości (bezpieczeństwo II) oraz o planie działalności referencyjnej KLP w roku 2015. Uczestnikom szkolenia przedstawione zostały informacje o Warsztatach Eurachem zorganizowanych w roku 2014 w Lizbonie i Berlinie dotyczących jakości i walidacji metod badawczych oraz badań biegłości.

W części metodycznej konferencji, przeprowadzonej w formie warsztatów, zaprezentowane były wybrane metody badań składników pokarmowych, dodatków paszowych i substancji niepożądanych i szkodliwych. Oceniono wyniki badań biegłości (PT) i porównań międzylaboratoryjnych (ILC) organizowanych w 2014 r. Przeprowadzono praktyczne warsztaty w grupach merytorycznych: witaminowe dodatki paszowe, składniki mineralne w tym mikroelementowe dodatki paszowe, substancje niepożądane i szkodliwe, podstawowe składniki pokarmowe i szacowanie wartości energetycznej pasz na podstawie składu chemicznego. Przedstawiono także zagadnienia dotyczące bieżącego sterowania jakością badań w laboratorium wykorzystujące m.in. wyniki PT/ILC.  

Szkolenie było przeprowadzone przez pracowników Instytutu Zootechniki PIB, KLP w Lublinie. 

Program szkolenia

VIII Warsztaty Eurachem pt.  „Badania biegłości w chemii analitycznej, mikrobiologii i medycynie laboratoryjnej”,  Berlin 6 - 9.10.2014

Sterowanie jakością w laboratorium – wykorzystanie wyników z PT do oceny niepewności pomiaru

Jakość pomiarów analitycznych – od zlecenia do decyzji (cykl pomiarowy) – Warsztaty Eurachem w Lizbonie, maj 2014

Wdrażanie wymagań PCA określonych w DAB-07

Działalność referencyjna KLP i urzędowy monitoring pasz w 2015 r.


b_200_134_16777215_00_images_szkolenie_11_2014_DSC03676a.jpeg b_200_134_16777215_00_images_szkolenie_11_2014_DSC03679a.jpeg b_200_134_16777215_00_images_szkolenie_11_2014_DSC03682a.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_szkolenie_11_2014_DSC03685a.jpeg b_200_134_16777215_00_images_szkolenie_11_2014_DSC03688a.jpeg b_200_134_16777215_00_images_szkolenie_11_2014_DSC03695a.jpeg

b_200_134_16777215_00_images_szkolenie_11_2014_DSC03699a.jpeg b_200_134_16777215_00_images_szkolenie_11_2014_DSC03701a.jpeg b_200_134_16777215_00_images_szkolenie_11_2014_DSC03702a.jpeg