Publishing activities

Wydawanie czasopisma "Pasze Przemysłowe".

Zakres rzeczowy publikowanych artykułów dotyczy zagadnień związanych z techniką i technologią przetwórstwa paszowego, oceną analityczną pasz, z metodami analiz laboratoryjnych dostosowanych do właściwości pasz. Zwracamy także uwagę na ocenę biologiczną materiałów paszowych i mieszanek paszowych, bilansowanie składu mieszanek dla określonych gatunków zwierząt produkcyjnych. Przemysłowe wydawane są od roku 1993. Zawierają  dane i informacje o bieżących problemach istotnych w produkcji, obrocie i użytkowaniu pasz. Informacje są przekazywane w formie artykułów naukowych, przeglądowych w oparciu o wyniki badań własnych i innych jednostek naukowo-badawczych i bieżące dane z piśmiennictwa światowego. W Paszach Przemysłowych publikowane są również informacje o przepisach krajowych  i Unii Europejskiej (rozporządzenia, dyrektywy) odnoszące się do problemów branży rolniczo-paszowej. W Paszach Przemysłowych prezentowane są również informacje normalizacyjne związane z branżą paszową.  Aktualnie Pasze Przemysłowe są wydawane przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie i rozprowadzane w sprzedaży wysyłkowej, na konferencjach, wystawie dotyczące aktualnych regulacji prawnych dotyczących produkcji, obrotu i użytkowania pasz.

ISSN 1230-4743

Wydawca: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Zespół redakcyjny: prof. dr hab. J.Grochowicz, prof. dr hab. W.Cybulski,  prof. dr hab. K.Kwiatek,  mgr B.Nogalska, dr S.Walczyński, dr hab. K.Zawiślak,  prof. I.J.Kocjumbas

Adres redakcji
ul. Chmielna
20-079 Lublin
tel.: (+48 81) 532-48-56
fax (+48 81) 743-63-49
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Redaktor naczelny - dr Waldemar Korol

Sekretarz redakcji, opracowanie redakcyjne - mgr M. Struzik
tel./fax (+48 81) 532-48-56, tel.kom.502023206

Cena prenumeraty na rok 2018 - 140 zł + VAT 5% = 147 zł.

Druk zamówienia

w PDF

Więcej informacji na stronie internetowej kwartalnika "Pasze Przemysłowe" www.paszeprzemysłowe.pl