b_150_113_16777215_00_images_konferencja_2014_Dom-Pracy-Tworczej-Sdp-Kazimierz-Dolny-716247.jpeg INSTYTUT ZOOTECHNIKI W KRAKOWIE  -  PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY KRAJOWE LABORATORIUM PASZ W LUBLINIE

oraz

PAŃSTWOWY INSTYTUT  WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH

zapraszają na:


XXXI KonferencjęNaukowo-Techniczną na temat: KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI PASZ

Miejsce  Konferencji (obrady i zakwaterowanie):  24-120 Kazimierz Dolny, „Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Dom Pracy Twórczej”, ul. Małachowskiego 17, tel. +48/81 881 01 62, fax +48/81 881-01-65.

Termin Konferencji:   28-29 kwietnia 2014 r.

Biuro Konferencji:informacji udziela mgr Marina Struzik, Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin,  tel. (81) 532-48-56, fax. (81) 532-48-56, 743-63-49, tel. kom. 502-023-206,  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Komitet  Organizacyjny:  dr Waldemar Korol – przewodniczący; prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek - współorganizator, dr inż. Grażyna Bielecka, dr Jolanta Rubaj, dr inż. Sławomir Walczyński, inż. Zbigniew Osiński, mgr Marina Struzik  -  sekretarz.

Program konferencji

Celem Konferencji Naukowo-Technicznej jest przedstawienie aktualnych zagadnieńbadawczych i praktycznych w zakresie jakości i bezpieczeństwa pasz, zarówno odniesieniu do ich produkcji jak teżużytkowania w żywieniu zwierząt. Uczestnikami konferencji będąpracownicy naukowi jednostek badawczo-rozwojowych związanych z produkcjązwierzęcą, inspektorzy Inspekcji Weterynaryjnej, pracownicy Zakładów Higieny Weterynaryjnej oraz przedstawiciele producentów pasz, w tym premiksów paszowych. W Konferencji czynny udziałwezmątakże pracownicy naukowi z instytutów badawczych z Ukrainy.

Wykładowcami będąpracownicy naukowi Instytutu Zootechniki-PIB w Krakowie, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-PIB w Puławach a także osoby reprezentujące inne placówki badawcze i instytucje krajowe i zagraniczne (Ukraina), stanowiące przepisy „prawa paszowego” lub nadzorujące ich wykonanie.

Tematyka konferencji dotyczyćbędzie aktualnych zagadnieńw zakresie oceny jakości i bezpieczeństwa pasz,   podstawowych  czynników zagrożeńi możliwości przeciwdziałania (m.in. poprzez kontrolępasz), nowych regulacji prawnych w zakresie wprowadzania pasz na rynek, wyników urzędowego nadzoru nad paszami, jakości materiałów paszowych, oceny zagrożeńmikrobiologicznych, homogeniczności dodatków paszowych, metod badania pasz i interpretacji wyników.

Tezy Konferencji:

•   Aktualne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i jakości pasz,

•   Ocena jakości i bezpieczeństwa w świetle wyników urzędowej kontroli pasz,

•   Technologia produkcji pasz i wymagania techniczne w zakresie bezpieczeństwa,

•   Wybrane elementy oceny zagrożeńi analizy ryzyka w produkcji i obrocie paszowym,

•   Metody badania pasz - parametry walidacji i ich wykorzystanie do oceny i interpretacji wyników,

•   Aktualne wymagania dla laboratoriów kontroli pasz,

•   Ocena zagrożeńmikrobiologicznych,

•   Homogenicznośćdodatków paszowych- metodyka badawcza i wyniki oceny pasz krajowych,

•   System oceny i interpretacji wyników badania pasz,

•   Jakośćmateriałów paszowych - kluczowy element jakości mieszanek paszowych,

•   Dopuszczalne tolerancje techniczne i analityczne w badaniach bezpieczeństwa pasz.

 

b_150_100_16777215_00_images_konferencja_2014_konferencje-kazimierz-dolny-67.jpeg b_150_100_16777215_00_images_konferencja_2014_noclegi-kazimierz-dolny-41.jpeg b_150_100_16777215_00_images_konferencja_2014_noclegi-kazimierz-dolny-54.jpeg  b_150_101_16777215_00_images_konferencja_2014_noclegi-kazimierz-dolny-79.jpeg