Relacja z konferencji w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą w dniach 28-29 marca 2011 r.

W dniach 28-29 marca 2011 r. w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą odbyła się XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna o charakterze międzynarodowym pt. Materiały i dodatki paszowe - aktualne wymagania, zorganizowana przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy (IZ-PIB), Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie i Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy (PIWet?PIB) w Puławach, przy współudziale Oddziału Lubelskiego PAN i Sekcji Farmakologii i Toksykologii PTNW.

Konferencję otworzyli dyrektorzy instytutów: dyrektor IZ-PIB prof. Jędrzej Krupiński i dyrektor PIWet-PIB prof. Tadeusz Wijaszka. Celem konferencji było przedstawienie producentom pasz, inspektorom inspekcji weterynaryjnej i pracownikom ZHW wyników prac badawczych w zakresie monitorowania składników odżywczych i substancji niepożądanych i szkodliwych materiałów paszowych oraz w zakresie oceny stosowania dodatków paszowych w produktach paszowych, przy uwzględnieniu aktualnych wymagań prawnych. W konferencji uczestniczyli także pracownicy naukowi z Ukrainy i z Niemiec. Delegacji pracowników z Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych we Lwowie przewodził dyrektor prof. Igor Kocjumbas. Instytut Zootechniczny UAAN w Charkowie reprezentował dr Siergiej Szapowałow. Z Instytutu Rolniczego w Turyngii (Jena, Niemcy) w konferencji uczestniczył prof. Friedrich Schöne. Instytut Rolniczy z Jeny pełni zadania krajowego laboratorium referencyjnego w zakresie dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt.

Wykładowcami byli pracownicy naukowi Państwowego Instytutu Weterynaryjnego PIB w Puławach i Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie a także osoby reprezentujące inne placówki badawcze krajowe i zagraniczne (Niemcy, Ukraina) oraz instytucje stanowiące przepisy "prawa paszowego" lub nadzorujące ich wykonanie.

Jednym z kluczowych zagadnień było zwrócenie uwagi na nowe wymagania dotyczące materiałów i mieszanek paszowych oraz dodatków paszowych i produktów z ich udziałem pod kątem oceny bezpieczeństwa i jakości w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz oraz rozporządzeń wykonawczych Komisji. Szczególna uwaga była poświęcona ocenie dopuszczalnych tolerancji składników pokarmowych w materiałach i mieszankach paszowych, dopuszczalnych tolerancji dodatków paszowych w produktach paszowych i homogeniczności produktów paszowych na podstawie wyników badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych, badań monitoringowych prowadzonych w jednostkach badawczych i badań monitoringowych w ramach urzędowej kontroli pasz.

Dużo uwagi poświęcono metodom badania składników pokarmowych, dodatków paszowych, substancji czynnych pasz leczniczych, niepożądanych zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych materiałów i mieszanek paszowych. Doniesienia w tym zakresie były prezentowane głównie w postaci posterów (22 postery).

Rozważano zagadnienia zagrożeń w odniesieniu do niepożądanych zanieczyszczeń chemicznych (np. dioksyny, mikotoksyny) i mikrobiologicznych (np. Salmonella) oraz zagrożeń związanych z przetwórstwem paszowym i technologią wytwarzania paszy (substancje wspomagające, zanieczyszczenia krzyżowe). Dużo miejsca poświęcono ocenie zgodnego z przepisami prawa stosowania dodatków paszowych, zwłaszcza kokcydiostatyków, w aspekcie zachowania maksymalnych zawartości i występującego w tym obszarze ryzyka dla zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego (zanieczyszczenia krzyżowe) i środowiska.

Oto niektóre z prezentowanych referatów. Aktualne zagadnienia związane z urzędową kontrolą bezpieczeństwa pasz i żywności pochodzenia zwierzęcego przedstawił prof. Tadeusz Wijaszka, dyrektor PIWet-PIB. Wybrane zagadnienia związane z urzędową kontrolą dodatków paszowych na Ukrainie przedstawił prof. Igor Kocjumbas z Instytutu we Lwowie. Znaczenie jodu dla człowieka, dodatki jodu stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich i ich wpływ na jakość produktów zwierzęcego pochodzenia przedstawił prof. Friedrich Schöne. z Instytutu Rolniczego w Turyngii. Referat nawiązujący do znaczenia jodu w żywieniu człowieka i zwierząt zaprezentował prof. Franciszek Brzóska z IZPIB, omawiając aktualne wyniki monitorowania zawartości jodu w mleku spożywczym w Polsce. Bogaty w treści referat nt. analizy zagrożeń i analiz ryzyka w systemie zapewnienia bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem pasz i żywienia zwierząt wygłosił prof. Krzysztof Kwiatek z PIW-PIB. Referat nt. urzędowej kontroli materiałów i mieszanek paszowych w roku 2010 przedstawił dr Jacek Boruta z Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW) w Warszawie. Przedstawiono referaty nt. ocena dopuszczalnych tolerancji składników odżywczych i dodatków paszowych w świetle aktualnych wymagań oraz wyniki oceny homogeniczności pasz. Warto odnotować także interesujące referaty nt. występowania dioksyn w paszach krajowych (prof. Jadwiga Pliszczyńska), pasz leczniczych (prof. Andrzej Posyniak), stosowania i kontroli kokcydiostatków w nowych uwarunkowaniach (prof. Teresa Szprengier-Juszkiewicz), kontroli anabolików w paszach (dr Barbara Woźniak).

Oferty firmowe prezentowali przedstawiciele Foss Polska, Aqua Lab, Noack Polen i Lab-Invest. Przedstawiciele wymienionych firm prezentowali także swoje produkty na stoiskach.

Wykładom towarzyszyło zainteresowanie tematyką konferencji o czym świadczyła ożywiona dyskusja i zadawane pytania. Pytania i niektóre problemy podnoszone w czasie konferencji zostaną przedstawione w najbliższym wydaniu Pasz Przemysłowych. Nie zawsze znajdowano jednoznaczne odpowiedzi; rozwiązanie niektórych problemów będzie wymagało dodatkowych analiz i uzgodnień. Nie bez znaczenia była jednak możliwość spotkań w gronie zainteresowanych osób, podzielenia się doświadczeniami, kuluarowych rozważań problemów nurtujących producentów pasz, pracowników laboratoriów ZHW i inspektorów IW. Podkreślano potrzebę poszukiwania rozwiązań, które znajdują potwierdzenie i uzasadnienie w uznanych badaniach naukowych. Wyrażono pogląd o potrzebie kontynuowania takich spotkań. Streszczenia prezentowanych na konferencji referatów i doniesień zostały wydane w formie materiałów konferencyjnych a wybrane zagadnienia zostaną opublikowane w najbliższym wydaniu Pasz Przemysłowych w formie monografii.

Waldemar Korol