Relacja z konferencji w Sandomierzu w dn. 26-27 kwietnia 2012 r.

W dniach 26-27 kwietnia 2012 r. w Sandomierzu odbyła się XXIX Konferencja Naukowo-Techniczna o charakterze szkoleniowym pt. ?Kontrola jakości pasz?, zorganizowana przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy (IZPIB), Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie przy współpracy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego (PIWPIB) w Puławach.

Konferencję otworzył z-ca Dyrektora IZPIB ds. Nauki prof. Eugeniusz Herbut przedstawiając cele konferencji tj. przedstawienie producentom pasz, inspektorom inspekcji weterynaryjnej i pracownikom ZHW wyników prac badawczych w zakresie kontroli jakości pasz, monitorowania substancji niepożądanych i szkodliwych w paszach, prawidłowości stosowania dodatków paszowych w produktach paszowych, przy uwzględnieniu aktualnych wymagań prawnych. W konferencji uczestniczyli także pracownicy naukowi z Ukrainy. Delegacji pracowników z Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych we Lwowie przewodził dyrektor prof. Igor Kocjumbas. Instytut Zootechniczny UAAN w Charkowie reprezentował dyrektor prof. Igor Ionow.

Wykładowcami byli pracownicy naukowi Państwowego Instytutu Weterynaryjnego PIB w Puławach, Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie, Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych we Lwowie.

Prezentowane referaty i doniesienia dotyczyły monitorowania czynników bezpieczeństwa i jakości pasz krajowych, problemów utrzymania jakości badań chemicznych i mikrobiologicznych pasz, interpretacji wyników badań pasz. Przedstawiono również wyniki urzędowej kontroli pasz w roku 2011 i ich ocenę.

Dużo uwagi poświęcono metodom badania składników pokarmowych, dodatków paszowych, substancji czynnych pasz leczniczych, niepożądanych zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych materiałów i mieszanek paszowych, wynikom porównań międzylaboratoryjnych i badań homogeniczności, składników mineralnych, dodatków paszowych i pasz leczniczych. Doniesienia w tym zakresie były prezentowane głównie w postaci plakatów (23 doniesienia plakatowe).

Rozważano zagadnienia zagrożeń w odniesieniu do niepożądanych zanieczyszczeń chemicznych (np. dioksyny, mikotoksyny) i mikrobiologicznych (np. Salmonella) oraz zagrożeń związanych z przetwórstwem paszowym i technologią wytwarzania paszy (substancje wspomagające, zanieczyszczenia krzyżowe). Dużo miejsca poświęcono ocenie zgodnego z przepisami prawa stosowania dodatków paszowych, zwłaszcza kokcydiostatyków, w aspekcie zachowania maksymalnych zawartości i występującego w tym obszarze ryzyka dla zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego (zanieczyszczenia krzyżowe) i środowiska.

Oto niektóre z prezentowanych referatów. Proces analizy zagrożeń i analizy ryzyka w zapewnieniu bezpieczeństwa pasz i żywności pochodzenia zwierzęcego przedstawił prof. Krzysztof Kwiatek z PIWet-PIB w Puławach. Wybrane zagadnienia związane z urzędową kontrolą dodatków paszowych na Ukrainie przedstawił prof. Igor Kocjumbas z Instytutu we Lwowie. Rezultaty krajowych badań nad bezpieczeństwem pasz genetycznie zmodyfikowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich zaprezentował prof. Sylwester Świątkiewicz z IZPIB w Krakowie. Aktualne wymagania prawne w zakresie maksymalnych zawartości dioksyn w paszach krajowych zaprezentowała prof. Jadwiga Pliszczyńska-Piskorska z PIWet-PIB w Puławach. Obszerne wyniki badań mikotoksyn i zagadnienia związane zaprezentował prof. Jan Grajewski z UKW w Bydgoszczy. Referat nt. wyników urzędowej kontroli materiałów i mieszanek paszowych w roku 2011 przedstawił dr Jacek Boruta z Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW) w Warszawie.

Warto odnotować także interesujące referaty pracowników PIWPIB w Puławach nt. substancji niedozwolonych w paszach i żywności pochodzenia zwierzęcego (prof. Andrzej Posyniak), stosowania i kontroli kokcydiostatków w nowych uwarunkowaniach prawnych z uwzględnieniem problemu zanieczyszczeń krzyżowych (prof. Teresa Szprengier-Juszkiewicz), aktualnego stanu zanieczyszczeń mikrobiologicznych pasz krajowych (dr Elżbieta Kukier). Ponadto prezentowane zagadnienia dotyczyły znaczenia normalizacji dla kontroli jakości pasz i oceny jakości handlowej pasz w ramach urzędowej kontroli.

Oferty firmowe prezentowali przedstawiciele Aqua Lab, Noack Polen, Lab-Invest, Itochu Corporation i Foss Polska. Przedstawiciele wymienionych firm prezentowali także swoje produkty na stoiskach.

Referatom i doniesieniom towarzyszyło zainteresowanie tematyką konferencji o czym świadczyła dyskusja i zadawane pytania. Pytania i niektóre problemy podnoszone w czasie konferencji zostaną przedstawione w najbliższym wydaniu Pasz Przemysłowych. Nie zawsze znajdowano jednoznaczne odpowiedzi; rozwiązanie niektórych problemów będzie wymagało dodatkowych analiz i uzgodnień. Nie bez znaczenia była jednak możliwość spotkań w gronie zainteresowanych osób, podzielenia się doświadczeniami, kuluarowych rozważań problemów nurtujących producentów pasz, pracowników laboratoriów ZHW i inspektorów IW. Podkreślano potrzebę poszukiwania rozwiązań, które znajdują potwierdzenie i uzasadnienie w uznanych badaniach naukowych. Wyrażono pogląd o potrzebie kontynuowania takich spotkań. Streszczenia prezentowanych na konferencji referatów i doniesień ustnych oraz plakatowych zostały wydane w ?Paszach Przemysłowych? w formie materiałów konferencyjnych, a wybrane zagadnienia zostaną opublikowane w najbliższym wydaniu Pasz Przemysłowych w formie monografii.