Relacja z konferencji w Zakopanem w dniach 7-8 września 2009 r.

W dniach 7-8 września 2009 r. w Zakopanem odbyła się XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. ?Jakość i bezpieczeństwo pasz - aktualne wymagania?, zorganizowana przez Instytut Zootechniki ? Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie i Państwowy Instytut Weterynaryjny ? Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Celem konferencji było przedstawienie producentom pasz, inspektorom inspekcji weterynaryjnej i pracownikom ZHW aktualnych wymagań w zakresie oceny jakości i bezpieczeństwa pasz i ich użytkowania w żywieniu zwierząt w świetle wyników prac badawczych krajowych i zagranicznych. Wykładowcami byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-PIB w Puławach, Instytutu Zootechniki-PIB w Krakowie. Interesujący wykład nt. roli i zadań Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności, ze szczególnym uwzględnieniem prac w zakresie żywienia zwierząt przedstawiła mgr inż. Marzena Chacińska, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie. W Konferencji uczestniczyli także pracownicy naukowi z zagranicy: z Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych we Lwowie, z Instytutu Żywności UAAN w Charkowie (Ukraina) oraz dr Piotr Robouch z Wspólnotowego Laboratorium Referencyjnego ds. Dodatków Paszowych (CRL-FA), usytuowanego przy Instytucie Materiałów Referencyjnych i Pomiarów IRMM w Geel, Belgia, który przedstawił ciekawy wykład nt. ?Dodatki paszowe ? badania laboratoryjne i proces rejestracji?. Także goście z Ukrainy, dr Viktor Muzyka z instytutu we Lwowie i dr Siergiej Szapowałow z instytutu w Charkowie, przedstawili swoje jednostki i wykonywane prace badawcze.

W związku z opublikowaniem w dniu 1 września 2009 r. w Dzienniku Urzędowym UE (OJ L 229/1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 i uchylające dyrektywy 79/373/EWG, 80/511/EWG, 82/471/EWG,/ 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję 2004/21/WE, zagadnienia regulowane tym rozporządzeniem znalazły żywy oddźwięk wśród uczestników i były przedmiotem dyskusji w czasie obrad jak też w kuluarowych rozmowach. Przykładem może być planowany katalog materiałów paszowych i potrzeba umieszczenia na tej liście charakterystycznych materiałów paszowych stosowanych w naszym kraju oraz nowe granice tolerancji składników pokarmowych i dodatków paszowych, których zachowanie może być trudne przy obecnych charakterystykach walidacyjnych metod badania substancji czynnych niektórych dodatków paszowych (załącznik IV).

Główne cele i tezy konferencji to przedstawienie aktualnych zagadnień badawczych i praktycznych w zakresie jakości i bezpieczeństwa pasz, zarówno odniesieniu do ich produkcji jak też użytkowania w żywieniu zwierząt. Oprócz wyżej sygnalizowanych, rozważane zagadnienia dotyczyły m.in. wyników urzędowej kontroli pasz a także oceny procesu wytwarzania produktów paszowych przez badanie jednorodności (homogeniczności) rozmieszczenia składników. Przedstawiono także wybrane elementy oceny zagrożeń i analizy ryzyka w produkcji i obrocie paszowym. Wiele miejsca poświęcono metodom badania pasz i walidacji metod oraz interpretacji wyników badania pasz, zwłaszcza w odniesieniu do zagrożeń mikrobiologicznych. Wiele miejsca poświęcono jakości materiałów paszowych ? kluczowemu elementowi wpływającemu na jakość mieszanek paszowych.

W konferencji uczestniczyli reprezentanci producentów pasz, pracownicy inspektoratów weterynarii i laboratoriów ZHW. Oferty firmowe prezentowali przedstawiciele Foss Polska, Itochu Corporation S.A., Rettenmaier Polska Sp. z o.o. Przedstawiciele Itochu Corporation S.A. przekazali uczestnikom przetłumaczony na język polski Informator Ajinomoto Eurolysine S.A.S. Nr 32 (wydanie specjalne ? listopad 2008), Podręcznik Technologa Ajinomoto Eurolysione S.A.S. pt. ?Pomiar oraz szacowanie ilości aminokwasów w surowcach paszowych?. Pozostałe firmy prezentowały także swoje wyroby na stoiskach.

Wykładom towarzyszyło zainteresowanie tematyką konferencji o czym świadczyła ożywiona dyskusja i zadawane pytania. Pytania i niektóre problemy podnoszone w czasie konferencji zostaną przedstawione w najbliższym wydaniu Pasz Przemysłowych. Nie zawsze znajdowano jednoznaczne odpowiedzi; rozwiązanie niektórych problemów będzie wymagało dodatkowych analiz i uzgodnień. Nie bez znaczenia była jednak możliwość spotkań w gronie zainteresowanych osób, podzielenia się doświadczeniami, kuluarowych rozważań problemów nurtujących producentów pasz, pracowników laboratoriów ZHW i inspektorów IW. Podkreślano potrzebę poszukiwania rozwiązań, które znajdują potwierdzenie i uzasadnienie w uznanych badaniach naukowych. Wyrażono pogląd o potrzebie kontynuowania takich spotkań. Prezentowane na konferencji referaty i doniesienia zostały opublikowane w materiałach konferencyjnych a wybrane zagadnienia zostaną opublikowane w formie monografii.

Waldemar Korol