Kontrola jakości pasz – wymagania i metody

W dniach 6-7 listopada 2014 r. w Krajowym Laboratorium Pasz w Lublinie przeprowadzono szkolenie pt. „Kontrola jakości pasz – wymagania i metody”. Celem szkolenia było  przedstawienie pracownikom ZHW i przedstawicielom innych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań pasz w ramach urzędowej kontroli aktualnych wymagań w zakresie badań pasz, ich kontroli i pasz. Szkolenie połączone było z praktycznymi zajęciami w laboratorium (warsztaty laboratoryjne).

 W części szkoleniowej uwaga była skupiona na wdrażaniu dokumentu DAB-07 i dostosowaniu laboratoriów do wymagań w zakresie metod badań pasz zwłaszcza w obszarze regulowanym. Oceniano dostosowanie takich dokumentów systemu zarzadzania jakością w laboratorium jak zlecenia (umowy) na badania i sprawozdania z badań. Dyskutowano wymagania w zakresie oceny zgodności i interpretacji wyników badań pasz. W odniesieniu do wymagań PCA w DAB-07, określone zostały możliwości wykorzystania wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniu do oceny dopuszczalnych tolerancjach  składników pasz oraz substancji niepożądanych i szkodliwych zgodnie z rozp. Komisji (UE) nr 939/2010 – Dz. Urz. UE L 277/4 z 21.10.2010 r.) i rozp.  Komisji (WE) nr 152/2009 – Dz.U. UE L54/1 z 26.2.2009. Ponadto omówiono nowe podejście do oceny wyników badań biegłości i porównań międylaboratoryjnych oraz wyniki PT/ILC organizowane w roku 2014. Przedstawiono wstępną informację o planowanych badaniach monitoringowych w ramach urzędowej kontroli pasz w roku 2015 w odniesieniu do parametrów  jakości (bezpieczeństwo II) oraz o planie działalności referencyjnej KLP w roku 2015. Uczestnikom szkolenia przedstawione zostały informacje o Warsztatach Eurachem zorganizowanych w roku 2014 w Lizbonie i Berlinie dotyczących jakości i walidacji metod badawczych oraz badań biegłości.

W części metodycznej konferencji, przeprowadzonej w formie warsztatów, zaprezentowane były wybrane metody badań składników pokarmowych, dodatków paszowych i substancji niepożądanych i szkodliwych. Oceniono wyniki badań biegłości (PT) i porównań międzylaboratoryjnych (ILC) organizowanych w 2014 r. Przeprowadzono praktyczne warsztaty w grupach merytorycznych: witaminowe dodatki paszowe, składniki mineralne w tym mikroelementowe dodatki paszowe, substancje niepożądane i szkodliwe, podstawowe składniki pokarmowe i szacowanie wartości energetycznej pasz na podstawie składu chemicznego. Przedstawiono także zagadnienia dotyczące bieżącego sterowania jakością badań w laboratorium wykorzystujące m.in. wyniki PT/ILC.  

Szkolenie było przeprowadzone przez pracowników Instytutu Zootechniki PIB, KLP w Lublinie. 

Program szkolenia

VIII Warsztaty Eurachem pt.  „Badania biegłości w chemii analitycznej, mikrobiologii i medycynie laboratoryjnej”,  Berlin 6 - 9.10.2014

Sterowanie jakością w laboratorium – wykorzystanie wyników z PT do oceny niepewności pomiaru

Jakość pomiarów analitycznych – od zlecenia do decyzji (cykl pomiarowy) – Warsztaty Eurachem w Lizbonie, maj 2014

Wdrażanie wymagań PCA określonych w DAB-07

Działalność referencyjna KLP i urzędowy monitoring pasz w 2015 r.


Read more: Szkolenie pt. Kontrola jakości pasz – wymagania i metody Read more: Szkolenie pt. Kontrola jakości pasz – wymagania i metody Read more: Szkolenie pt. Kontrola jakości pasz – wymagania i metody

Read more: Szkolenie pt. Kontrola jakości pasz – wymagania i metody Read more: Szkolenie pt. Kontrola jakości pasz – wymagania i metody Read more: Szkolenie pt. Kontrola jakości pasz – wymagania i metody

Read more: Szkolenie pt. Kontrola jakości pasz – wymagania i metody Read more: Szkolenie pt. Kontrola jakości pasz – wymagania i metody Read more: Szkolenie pt. Kontrola jakości pasz – wymagania i metody

Współpraca międzynarodowa w zakresie kontroli bezpieczeństwa i jakości pasz – wizyta pracowników instytutu ze Lwowa

W dniu 20 sierpnia 2014 r. w Instytucie Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie, przebywała siedmioosobowa delegacja pracowników naukowych i inżynieryjno-technicznych z Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych we Lwowie, Ukraina. Wraz z delegacją jako opiekun grupy przybył prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek z PIWPIB w Puławach.

Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością Krajowego Laboratorium Pasz (KLP) i prezentacja aktualnych zagadnień w zakresie jakości i bezpieczeństwa pasz, zarówno w odniesieniu do ich produkcji jak też użytkowania w żywieniu zwierząt.

W pierwszej części wizyty przedstawiono funkcjonowanie KLP w strukturze IZPIB w formie prezentacji głównych kierunków działalności laboratorium i zakresu badań. Gości interesowały głównie zagadnienia rejestracji dodatków paszowych i metody badań substancji czynnych dodatków paszowych takich jak etoksyquin, witamina A i E, aminokwasy i inne. Pytania dotyczyły m.in. interpretacji wyników badań i uwzględnienia niepewności pomiaru do oceny zgodności z wymaganiami.

W drugiej części wizyty była prezentacja laboratorium KLP. Zadawano szczegółowe pytania dotyczące konkretnych metod badawczych, stosowanej aparatury, możliwości wykonywania wielu różnych badań na jednej aparaturze, np. wysokosprawnym chromatografie cieczowym HPLC.

Spotkanie było użyteczne dla gości o czym świadczyła ożywiona dyskusja i liczne pytania. Strona ukraińska wyraziła zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniach laboratoryjnych w zakresie wybranych metod badawczych. Uzgodniono, że szkolenia będą przedmiotem ustaleń w odniesieniu do konkretnych metod badawczych i możliwych terminów.  Poniżej prezentujemy zdjęcia ze spotkania.

 

Waldemar Korol, Marina Struzik

Read more: Współpraca międzynarodowa w zakresie kontroli bezpieczeństwa i jakości pasz Read more: Współpraca międzynarodowa w zakresie kontroli bezpieczeństwa i jakości pasz Read more: Współpraca międzynarodowa w zakresie kontroli bezpieczeństwa i jakości pasz

Read more: Współpraca międzynarodowa w zakresie kontroli bezpieczeństwa i jakości pasz

 

Relacja z konferencji w Sandomierzu w dn. 26-27 kwietnia 2012 r.

W dniach 26-27 kwietnia 2012 r. w Sandomierzu odbyła się XXIX Konferencja Naukowo-Techniczna o charakterze szkoleniowym pt. ?Kontrola jakości pasz?, zorganizowana przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy (IZPIB), Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie przy współpracy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego (PIWPIB) w Puławach.

Konferencję otworzył z-ca Dyrektora IZPIB ds. Nauki prof. Eugeniusz Herbut przedstawiając cele konferencji tj. przedstawienie producentom pasz, inspektorom inspekcji weterynaryjnej i pracownikom ZHW wyników prac badawczych w zakresie kontroli jakości pasz, monitorowania substancji niepożądanych i szkodliwych w paszach, prawidłowości stosowania dodatków paszowych w produktach paszowych, przy uwzględnieniu aktualnych wymagań prawnych. W konferencji uczestniczyli także pracownicy naukowi z Ukrainy. Delegacji pracowników z Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych we Lwowie przewodził dyrektor prof. Igor Kocjumbas. Instytut Zootechniczny UAAN w Charkowie reprezentował dyrektor prof. Igor Ionow.

Wykładowcami byli pracownicy naukowi Państwowego Instytutu Weterynaryjnego PIB w Puławach, Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie, Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych we Lwowie.

Prezentowane referaty i doniesienia dotyczyły monitorowania czynników bezpieczeństwa i jakości pasz krajowych, problemów utrzymania jakości badań chemicznych i mikrobiologicznych pasz, interpretacji wyników badań pasz. Przedstawiono również wyniki urzędowej kontroli pasz w roku 2011 i ich ocenę.

Dużo uwagi poświęcono metodom badania składników pokarmowych, dodatków paszowych, substancji czynnych pasz leczniczych, niepożądanych zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych materiałów i mieszanek paszowych, wynikom porównań międzylaboratoryjnych i badań homogeniczności, składników mineralnych, dodatków paszowych i pasz leczniczych. Doniesienia w tym zakresie były prezentowane głównie w postaci plakatów (23 doniesienia plakatowe).

Rozważano zagadnienia zagrożeń w odniesieniu do niepożądanych zanieczyszczeń chemicznych (np. dioksyny, mikotoksyny) i mikrobiologicznych (np. Salmonella) oraz zagrożeń związanych z przetwórstwem paszowym i technologią wytwarzania paszy (substancje wspomagające, zanieczyszczenia krzyżowe). Dużo miejsca poświęcono ocenie zgodnego z przepisami prawa stosowania dodatków paszowych, zwłaszcza kokcydiostatyków, w aspekcie zachowania maksymalnych zawartości i występującego w tym obszarze ryzyka dla zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego (zanieczyszczenia krzyżowe) i środowiska.

Oto niektóre z prezentowanych referatów. Proces analizy zagrożeń i analizy ryzyka w zapewnieniu bezpieczeństwa pasz i żywności pochodzenia zwierzęcego przedstawił prof. Krzysztof Kwiatek z PIWet-PIB w Puławach. Wybrane zagadnienia związane z urzędową kontrolą dodatków paszowych na Ukrainie przedstawił prof. Igor Kocjumbas z Instytutu we Lwowie. Rezultaty krajowych badań nad bezpieczeństwem pasz genetycznie zmodyfikowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich zaprezentował prof. Sylwester Świątkiewicz z IZPIB w Krakowie. Aktualne wymagania prawne w zakresie maksymalnych zawartości dioksyn w paszach krajowych zaprezentowała prof. Jadwiga Pliszczyńska-Piskorska z PIWet-PIB w Puławach. Obszerne wyniki badań mikotoksyn i zagadnienia związane zaprezentował prof. Jan Grajewski z UKW w Bydgoszczy. Referat nt. wyników urzędowej kontroli materiałów i mieszanek paszowych w roku 2011 przedstawił dr Jacek Boruta z Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW) w Warszawie.

Warto odnotować także interesujące referaty pracowników PIWPIB w Puławach nt. substancji niedozwolonych w paszach i żywności pochodzenia zwierzęcego (prof. Andrzej Posyniak), stosowania i kontroli kokcydiostatków w nowych uwarunkowaniach prawnych z uwzględnieniem problemu zanieczyszczeń krzyżowych (prof. Teresa Szprengier-Juszkiewicz), aktualnego stanu zanieczyszczeń mikrobiologicznych pasz krajowych (dr Elżbieta Kukier). Ponadto prezentowane zagadnienia dotyczyły znaczenia normalizacji dla kontroli jakości pasz i oceny jakości handlowej pasz w ramach urzędowej kontroli.

Oferty firmowe prezentowali przedstawiciele Aqua Lab, Noack Polen, Lab-Invest, Itochu Corporation i Foss Polska. Przedstawiciele wymienionych firm prezentowali także swoje produkty na stoiskach.

Referatom i doniesieniom towarzyszyło zainteresowanie tematyką konferencji o czym świadczyła dyskusja i zadawane pytania. Pytania i niektóre problemy podnoszone w czasie konferencji zostaną przedstawione w najbliższym wydaniu Pasz Przemysłowych. Nie zawsze znajdowano jednoznaczne odpowiedzi; rozwiązanie niektórych problemów będzie wymagało dodatkowych analiz i uzgodnień. Nie bez znaczenia była jednak możliwość spotkań w gronie zainteresowanych osób, podzielenia się doświadczeniami, kuluarowych rozważań problemów nurtujących producentów pasz, pracowników laboratoriów ZHW i inspektorów IW. Podkreślano potrzebę poszukiwania rozwiązań, które znajdują potwierdzenie i uzasadnienie w uznanych badaniach naukowych. Wyrażono pogląd o potrzebie kontynuowania takich spotkań. Streszczenia prezentowanych na konferencji referatów i doniesień ustnych oraz plakatowych zostały wydane w ?Paszach Przemysłowych? w formie materiałów konferencyjnych, a wybrane zagadnienia zostaną opublikowane w najbliższym wydaniu Pasz Przemysłowych w formie monografii.